KODEKS ETYCZNY
1. Nadrzędnym celem przestrzegania tego Kodeksu jest zarówno dobro ras Welsh Corgi, jak i każdego psa z osobna. Członkowie Klubu będą się nim kierować kupując, posiadając, rozmnażając, pokazując na wystawach oraz sprzedając psa. Każdy członek Klubu będzie godnie reprezentować Klub i propagować jego cele.

2. Zakup psa jest tożsamy z przyjęciem na siebie odpowiedzialności za jego dobro i za jego zachowanie:
        a) aż do jego śmierci;
        b) lub, w razie konieczności, do chwili przeniesienia własności psa na nowego, odpowiedzialnego właściciela.

3. Troska o zwierzę powinna zawsze stać ponad osobistą korzyścią, zyskiem czy chlubą.

4. Hodowca będzie dopuszczał do hodowli:
        a) tylko zwierzęta zarejestrowane w ZKwP lub innym uznanym przez FCI związku kynologicznym;
        b) spełniające kryteria wymagane dla suk hodowlanych / reproduktorów zawarte w Regulaminie Hodowlanym Klubu;
        c) spełniające kryteria wzorca rasy;
        d) psy mentalnie i fizycznie zdrowe, nie przejawiające nadmiernej nerwowości czy tendencji do agresji.

5. Suki mogą zostać użyte w hodowli (pokryte) po ukończeniu przez nie dwóch lat i nie później niż w wieku lat ośmiu. Suki nie mogą mieć więcej niż 1 miot w roku.

6. Właściciele psa reproduktora mogą zgodzić się na krycie tylko wtedy, gdy są przekonani co do walorów hodowlanych przedstawionej im suki, otoczenia w jakim przebywa, jak również co do warunków, w jakich będzie odchowywany jej miot.

7. Hodowca, decydując się na powołanie szczeniąt do życia, bierze na siebie odpowiedzialność za ich los:
        a) musi być gotowy przyjąć z powrotem do siebie każdego psa, który od niego pochodzi, jeśli nowy właściciel chce się psa pozbyć;
        b) nigdy nie wyrzuci, nie odda do schroniska ani nie uśpi psa tylko z tego powodu, że nie znalazł dla niego nowego domu.

8. Wszystkie szczenięta powinny zostać zaszczepione i żadne nie powinno opuścić domu hodowcy przed ukończeniem wieku 7 tygodni. Szczenięta muszą posiadać metryki i książeczki zdrowia.
Nowi właściciele powinni otrzymać pisemne instrukcje dotyczące żywienia, opieki i dalszych szczepień.

9. Szczenięta niezgodne ze wzorcem oraz obarczone chorobami genetycznymi powinny zostać zgłoszone komisji podczas przeglądu miotu, mieć odpowiednią adnotację w metryce i zostać sprzedane jako "szczenię niehodowlane", z odpowiednio niższą ceną (i ew. z zastrzeżeniem konieczności sterylizacji psa w odpowiednim wieku).

10. Hodowca powinien poinformować nowych właścicieli o wszelkich znanych mu wadach sprzedawanego szczenięcia.

11. Szczenięta nie mogą być sprzedawane handlarzom psów, sklepom zoologicznym, jak również na bazarach bądź w okolicach wystaw psów. Sprzedaż powinna odbywać się bezpośrednio u hodowcy, po ustaleniu przez niego, że nowi właściciele mają możliwości, czas i chęć, by właściwie wychować, docenić i opiekować się psem ras Welsh Corgi. Szczenięta nie mogą być sprzedawane na aukcjach internetowych.

12. Żaden członek Klubu:
        a) nie będzie zatajał ani fałszował jakichkolwiek informacji o posiadanej suce hodowlanej, psie reproduktorze lub szczeniętach;
        b) nie będzie reklamował swej hodowli czy psa reproduktora przez informację fałszywą bądź wprowadzającą w błąd;
        c) nie będzie publicznie obrażał ani pomawiał innych hodowców i właścicieli psów.

13. W przypadku potwierdzonej przez lekarza weterynarii konieczności pozbawienia psa życia, akt ten zostanie wykonany w sposób wolny od bólu i cierpienia wyłącznie przez eutanazję przeprowadzoną przez lekarza weterynarii.

14. Naruszenie wymogów Kodeksu Etycznego pociąga za sobą, stosownie do wielkości naruszenia, następujące kary:
        a) pisemne upomnienie;
        b) nagana zamieszczona na stronie internetowej Klubu i ewentualnie w biuletynie Klubu;
        c) wykluczenie z Klubu.

© C&LH CLub - strona wykonana przez Bluberrydesign